ระบบกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่


โดย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 

***หมายเหตุ
นักศึกษาต่างชาติให้ใส่ Pตามด้วยรหัสนักศึกษาตามด้วยตัวอักษร aa เช่น P58010230019aa


ใส่หมายเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด จากนั้น กด Login หากไม่สามารถเข้าได้ติดต่อฝ่ายทะเบียนและประวัติ สำนักวิชาการกลาง (งานทะเบียน)